Title
2017.11.24
Quisque ut urna tempus. Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus. 11
2017.11.24
Nullam vitae posuere mi. 3
2017.11.24
Donec ultricies odio id mi posu. 7
2017.11.24
Nam non leo vitae ante accumsan.
2017.11.24
Quisque ut urna tempus, aliquam libero. Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero. 984
Title
2017.11.24
Quisque ut urna tempus. Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus. 11
2017.11.24
Nullam vitae posuere mi. 3
2017.11.24
Donec ultricies odio id mi posu. 7
2017.11.24
Nam non leo vitae ante accumsan.
2017.11.24
Quisque ut urna tempus, aliquam libero. Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero. 984
Title
2017.11.24
Quisque ut urna tempus. Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus.Quisque ut urna tempus. 11
2017.11.24
Nullam vitae posuere mi. 3
2017.11.24
Donec ultricies odio id mi posu. 7
2017.11.24
Nam non leo vitae ante accumsan.
2017.11.24
Quisque ut urna tempus, aliquam libero. Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero.Quisque ut urna tempus, aliquam libero. 984
각종 사건 사고 재구성 및 컨설팅

사건 자문 및 컨설팅
변사사건 현장 재구성
문서감정, 필적감정, 인영감정
화재현장 재구성
거짓말탐지 검사
최면, 심리분석 및 치료, 심리상담
해양사건 및 사고 조사
자연환경 및 생태연구 

법과학 및 생태 교육

현장감식 교육 (지문, 족적, 혈흔 ,미세증거, 생체증거 등)
과학수사 관련 강의
법과학 교재 발간 및 해외 전문 서적
번역 출간
과학수사 체험실습
자연환경 조사 및 생태 관련 체험학습감식장비 연구개발 및 판매

현장감식장비, 촬영장비 및 광학기기, 생체검사,
지문, 족적, 이미지프로그램, 개인보호장구, 감식키트,
해양오염, 해양생태, 체험학습교구 등
최고의 기술력을 자랑하는 감식장비
전문 연구 개발
업체와의 협약을 통한 감식장비
연구개발 및 판내 


범죄현장 및 변사현장 특수크리닝

 

 각종 범죄현장 특수크리닝
(변사 및 고독사 현장)

CRIME SCENE CLEANING

 

 현장 유류증거 수집
특수장비 및 약품을 이용한
살균소독균 탈취

 

 범죄로 인하여 훼손된
현장 복원 및 철거
혈흔 및 범죄도구로 인한 감염 예방

 

1522-0368
063-446-1648
070-4110-1648

상담문의
대표전화 : 1522-0368
팩스 : 02-775-3061
이메일문의
hfscoop@gmail.com